Trong truyện tam quốc, Gia Cát Lượng được mô tả là một người có trí tuệ uyên bác, kiệt xuất nhất thời bấy giờ. Ngoài trí thông minh ông còn nổi tiếng và được mọi người tôn thờ bởi sự trung thành tuyệt đối với nhà Hán, mong muốn khôi phục nhà Hán cùng với minh chủ Lưu Bị. Cũng chính vì điều này, ngày nay người ta thường treo tranh Gia Cát như một điềm phong thủy tốt.  Họ treo trên bàn học, bàn làm việc sẽ rất tốt cho những người làm công việc tham mưu cho lãnh đạo, làm nghề luật sư, làm kinh tế.