Cao sơn lưu thủy - Nhật lạc ngã bóng 

"Ở đây sương khói mờ nhân ảnh 

Ai biết tình ai có đậm đà"

Sự hài hòa giữa con người với cỏ cây, với núi sông, với đất trời được hiện lên một cách sinh động qua nét vẽ đầy ma thuật của Kiến Họa.