"Trong tất cả công đức, phóng sanh là công đức lớn nhất"

Tác phẩm phóng sanh chim sẽ được thực hiện tại chùa với mong muốn chúng sanh hướng thiện, biết yêu thương, quý trọng sự sống của muôn loài. Từ bi hỷ xả, thành tâm hướng thiện, rời bỏ ác tâm sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng, tươi đẹp hơn.